جستجوی در رشته های دایر دردانشگاه

" نتيجه جستجو "

دريافت آدرس و تلفن واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

 نام رشته  مقطع  نام واحد  منطقه  استان
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اراک  استان مركزي 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اردبيل  استان اردبيل 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد ايلام  11  استان ايلام 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بابل  استان مازندران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بناب  13  استان آذربايجان شرقي 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تاكستان  12  استان قزوين 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تبريز  13  استان آذربايجان شرقي 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تربت حيدريه  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران شمال  استان تهران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تويسركان  استان همدان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد جيرفت  استان كرمان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد چالوس  استان مازندران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد سبزوار  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد سمنان  10  استان سمنان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد شهرري  استان تهران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد شيروان  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات  استان تهران 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات كرمان  استان كرمان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات گيلان  17  استان گيلان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات همدان  استان همدان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات يزد  استان يزد 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد قم  12  استان قم 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد كرج  12  استان البرز 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لاهيجان  17  استان گيلان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لبنان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد مشهد  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد نجف آباد  استان اصفهان 
الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد ياسوج  16  استان كهگيلويه وبويراحمد 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بوشهر  16  استان بوشهر 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران شمال  استان تهران 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد چالوس  استان مازندران 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات آذربايجان غربي  استان آذربايجان غربي 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات فارس  استان فارس 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه  11  استان كرمانشاه 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لبنان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد مراغه  13  استان آذربايجان شرقي 
حقوق تجارت بين الملل  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  مرکزبين المللي بندر انزلي  17  استان گيلان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  مرکزبين المللي کيش  15  استان هرمزگان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  مرکزخليج فارس  استان خوزستان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اراک  استان مركزي 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اردبيل  استان اردبيل 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اصفهان(خوراسگان)  استان اصفهان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد الکترونيکي  استان تهران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد انگلستان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بندرعباس  15  استان هرمزگان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بوشهر  16  استان بوشهر 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران شمال  استان تهران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد چالوس  استان مازندران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد خرم آباد  استان لرستان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد رفسنجان  استان كرمان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات  استان تهران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي  13  استان آذربايجان شرقي 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات اردبيل  استان اردبيل 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات خوزستان  استان خوزستان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات ساوه  استان مركزي 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان  14  استان سيستان وبلوچستان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات فارس  استان فارس 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات مازندران  3   استان مازندران 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات مرکزي  استان مركزي 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  15  استان هرمزگان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات همدان  استان همدان 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات يزد  استان يزد 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه  11  استان كرمانشاه 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد قم  12  استان قم 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لبنان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد مشهد  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
حقوق جزاوجرم شناسي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد نراق  استان مركزي 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  مرکزبين المللي بندر انزلي  17  استان گيلان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  مرکزخليج فارس  استان خوزستان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اصفهان(خوراسگان)  استان اصفهان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد الکترونيکي  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد انگلستان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بندرعباس  15  استان هرمزگان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تبريز  13  استان آذربايجان شرقي 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران شمال  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دماوند  12  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد زنجان  استان زنجان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي  13  استان آذربايجان شرقي 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات آذربايجان غربي  استان آذربايجان غربي 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات اردبيل  استان اردبيل 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات بروجرد  استان لرستان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات خوزستان  استان خوزستان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات دماوند  12  استان تهران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات زنجان  استان زنجان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات سيرجان  استان كرمان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان  14  استان سيستان وبلوچستان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات فارس  استان فارس 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات كرمان  استان كرمان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات گيلان  17  استان گيلان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات مازندران  3   استان مازندران 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات مرکزي  استان مركزي 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  15  استان هرمزگان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه  11  استان كرمانشاه 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد كرمانشاه  11  استان كرمانشاه 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد گرمي  استان اردبيل 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لبنان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد مشهد  استان خراسان(جنوبي،رضوي و شمالي) 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد ميبد  استان يزد 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد ميمه  استان اصفهان 
حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد نراق  استان مركزي 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد اراک  استان مركزي 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بندرعباس  15  استان هرمزگان 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد شيراز  استان فارس 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي  13  استان آذربايجان شرقي 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات سيرجان  استان كرمان 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان  14  استان سيستان وبلوچستان 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات فارس  استان فارس 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات هرمزگان  15  استان هرمزگان 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه  11  استان كرمانشاه 
حقوق عمومي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد لبنان  واحدهاي دانشگاهي خارج از کشور 
حقوق محيط زيست  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات  استان تهران 
علوم اسلامي - حقوق خصوصي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد دامغان  10  استان سمنان 
فقه و حقوق اسلامي  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد تهران مركزي  استان تهران 
مطالعات زنان-حقوق زن دراسلام  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد بافت  استان كرمان 
مطالعات زنان-حقوق زن دراسلام  کارشناسي ارشد ناپيوسته  واحد علوم و تحقيقات  استان تهران