ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
65119 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی كارشناسي ارشد 
15297 علوم انساني اقتصاد انرژی كارشناسي ارشد 
15307 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی كارشناسي ارشد 
15227 علوم انساني الهیات و معارف اسلامی كارشناسي ارشد 
15294 علوم انساني جامعه شناسی ورزشی كارشناسي ارشد 
15291 علوم انساني علوم کتابداری و اطلاع رسانی كارشناسي ارشد 
15289 علوم انساني روابط بین الملل كارشناسي ارشد 
15310 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی 89 و بع بعد - قابل تسری 15210 علوم انساني مدیریت فناوری اطلاعات - جدید كارشناسي ارشد 
15314 علوم انساني mba مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي 3 گرايش بازرگانيبين المللي ، بازاريابي ،مالي كارشناسي ارشد 
15245 علوم انساني علوم اجتماعي شاخه جمعيت شناسي كارشناسي ارشد 
15306 علوم انساني علوم ارتباطات اجتماعی كارشناسي ارشد 
15295 علوم انساني تربیت بدنی و علوم ورزشی كارشناسي ارشد 
15298 علوم انساني روانشناسی شخصیت كارشناسي ارشد 
15317 علوم انساني 1-تاریخ تشیع
2- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
كارشناسي ارشد 
15322 علوم انساني سنجش از دور زمين شناختي كارشناسي ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد 15241 علوم انساني جغرافیای سیاسی - جدید كارشناسي ارشد 
منسوخ از 92 945195 علوم انساني برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- منسوخ كارشناسي ارشد 
15289 علوم انساني روابط بین الملل كارشناسي ارشد 
15301 علوم انساني مدیریت اجرایی كارشناسي ارشد 
15234 علوم انساني زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی فارسی عربی كارشناسي ارشد 
15315 علوم انساني مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله) كارشناسي ارشد 
قابل احرا از ورودی 93 - 15235 علوم انساني جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری ،محیط زیست شهری ، بهسازی و نوسازی شهری،برنامه ریزی مسکن كارشناسي ارشد 
جدید قابل اجرا از مهر 94 15355 علوم انساني مدیریت ورزشی 6 گرایش كارشناسي ارشد 
15200 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد 
15260 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 
15262 علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد 
915210 علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات - منسوخ کارشناسی ارشد 
15253 علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد 
15211 علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد 
15209 علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد 
15201 علوم انسانی تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 
15252 علوم انسانی باستانشناسی کارشناسی ارشد 
15126 علوم انسانی اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد 
15156 علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد 
15150 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد 
15254 علوم انسانی سنجش و اندازه گیری کارشناسی ارشد 
15130 علوم انسانی حقوق خصوصی کارشناسی ارشد 
13264 علوم انسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد 
15266 علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد 
15215 علوم انسانی امور فرهنگی کارشناسی ارشد 
15247 علوم انسانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 
15245 علوم انسانی جمعیت شناسی کارشناسی ارشد 
15244 علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 
15271 علوم انسانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد 
15243 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد 
15242 علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
این سرفصل براس ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد. 915241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی- منسوخ کارشناسی ارشد 
15240 علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی کارشناسی ارشد 
15238 علوم انسانی مردم شناسی کارشناسی ارشد 
15213 علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
15214 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
15280 علوم انسانی علوم تربیتی با 3 گرایش کارشناسی ارشد 
15216 علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد 
15259 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد 
15237 علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
15236 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد 
15235 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 
15234 علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد 
2 گرایش زن و خانواده حقوق زن در اسلام از این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده و قابل اجرا نیست. 15232 علوم انسانی مطالعات زنان - منسوخ کارشناسی ارشد 
15239 علوم انسانی جامعه شناسی کارشناسی ارشد 
15225 علوم انسانی مشاوره کارشناسی ارشد 
15217 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 
15219 علوم انسانی ديريت تكنولوژي با 4 گرايش نوآوري تكنولوژي - استراتژيهاي توسعه صنعتي - انتقال تكنولوژي - سيستهاي تحقيق و توسعه کارشناسی ارشد 
15258 علوم انسانی حقوق بین الملل کارشناسی ارشد 
15221 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 
گرایشهای 1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی 15288 علوم انسانی ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 
15287 علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی ارشد 
15286 علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 
15233 علوم انسانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد 
15223 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 
15212 علوم انسانی عرفان اسلامی کارشناسی ارشد 
15255 علوم انسانی فلسفه کارشناسی ارشد 
15257 علوم انسانی فلسفه علم کارشناسی ارشد 
15226 علوم انسانی کودکان استثنایی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودی 88 و به بعد 15302 علوم انسانی مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد 
15128 علوم انسانی روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد 
15230 علوم انسانی تاریخ کارشناسی ارشد 
15256 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 
15229 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 
15220 علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد 
15246 علوم انسانی مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد 
15222 علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد 
15281 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد 
15218 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 
15224 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد 
15228 علوم انسانی علوم سیاسی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 1389 35117 علوم پايه هواشناسی - جدید كارشناسي ارشد 
35142 علوم پايه علوم کامپیوتر كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از وزوديهاي 88 و به بعد - با ابلاغ اين برنامه سرفصل دوره كارشناسي ارشد علوم دريايي و اقيانوسي شاخه فيزيك دريا منسوخ مي باشد 35141 علوم پايه اقيانوس شناسي فيزيكي (فيزيك دريا) با 2 گرايش ديناميك اقيانوسي و هواشناسي دريا - جديد كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودیهای 88 و به بعد 35123 علوم پايه شیمی گرایش شیمی دریا - جديد كارشناسي ارشد 
35118 علوم پایه آمار کارشناسی ارشد 
35122 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا برای ورودی های قبل از 88 و منسوخ برای ورودیهای 88 و به بعد 935123 علوم پایه شیمی گرایش شیمی دریا - منسوخ کارشناسی ارشد 
35119 علوم پایه مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد 
35128 علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد 
35129 علوم پایه علوم دریایی و اقیانوسی هیدروگرافی کارشناسی ارشد 
35130 علوم پایه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا کارشناسی ارشد 
35133 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد 
35124 علوم پایه علوم زمین شناسی کارشناسی ارشد 
35121 علوم پایه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد 
35125 علوم پایه ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 89 به بعد 935117 علوم پایه هواشناسی کارشناسی ارشد 
35126 علوم پایه ژئوفیزیک کارشناسی ارشد 
35127 علوم پایه زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد 
35136 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد 
35120 علوم پایه بیولوژی ماهیان دریا کارشناسی ارشد 
975134 هنر مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخي - منسوخ از ورودي 90 به بعد كارشناسي ارشد 
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75136 هنر طراحي شهري - جديد كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودي 90 به بعد 75134 هنر مرمت و احياءبناها و بافت هاي تاريخي - قابل اجرا از ورودي 90 به بعد كارشناسي ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد قابل و لازم الاجرا است و سرفصل قبلی برای ورودیهای 87 و به بعد منسوخ شده است. 75125 هنر مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی - جديد كارشناسي ارشد 
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75137 هنر برنامه ريزي شهري - جديد كارشناسي ارشد 
اين برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75135 هنر برنامه ريزي منطقه اي - جديد كارشناسي ارشد 
75122 هنر معماری کارشناسی ارشد 
75129 هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد 
75128 هنر کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد 
75127 هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد 
75126 هنر نقاشی کارشناسی ارشد 
این سرفصل فقط برای ورودیهای ماقبل 88 لازم الاجرا است و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. 975125 هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - منسوخ کارشناسی ارشد 
75124 هنر طراحی صنعتی کارشناسی ارشد 
75123 هنر تصویر سازی کارشناسی ارشد 
75130 هنر ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد 
با ابلاغ سرفصل جديد رشته اي برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي منطقه اي - طراحي شهري اين برنامه از وروديهاي 88 و به بعد منسوخ مي باشد. 75131 هنر طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - منسوخ کارشناسی ارشد 
55117 پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 88 و به بعد 45165 كشاورزي توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - جدید كارشناسي ارشد 
مصوب شوراي برنامه ريزي دانشگاه تهران ممهور به مهر شورايعالي برنامه ريزي 45190 كشاورزي صنايع چوب كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی 90 به بعد 45194 كشاورزي علوم باغبانی 6 گرایش - جدید كارشناسي ارشد 
45187 كشاورزي مهندسی منابع آب كارشناسي ارشد 
45193 كشاورزي کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) كارشناسي ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا است و برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا نمی باشد. 45167 كشاورزي خاکشناسی - 4 گرایش كارشناسي ارشد 
جدید از وزودی 1392 45195 كشاورزي مدیریت ، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست - جدید كارشناسي ارشد 
23235 فني و مهندسي مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش هاي سيستم هاي انرژي - تكنولوژي انرژي - انرژي محيط زيست كارشناسي ارشد 
جدید 25264 فني و مهندسي مهندسی برق - قدرت كارشناسي ارشد 
25266 فني و مهندسي طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو كارشناسي ارشد 
25242 فني و مهندسي مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی كارشناسي ارشد 
25236 فني و مهندسي مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري كارشناسي ارشد 
25246 فني و مهندسي مهندسی آب كارشناسي ارشد 
25216 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا جلو برندگی کارشناسی ارشد 
25200 فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد 
25215 فنی مهندسی مهندسی نفت (پالایش) کارشناسی ارشد 
25202 فنی مهندسی طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 
25196 فنی مهندسی سرامیک کارشناسی ارشد 
25197 فنی مهندسی مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد 
25198 فنی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد 
25188 فنی مهندسی مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی کارشناسی ارشد 
25201 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 
25203 فنی مهندسی مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترل کارشناسی ارشد 
25204 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد 
25205 فنی مهندسی مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد 
25206 فنی مهندسی مهندسی مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد 
25207 فنی مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 
25208 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 
25209 فنی مهندسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد 
25210 فنی مهندسی مهندسی ومدیریت ساخت کارشناسی ارشد 
25213 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا آیرودینامیک کارشناسی ارشد 
25199 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 
25193 فنی مهندسی مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد 
25178 فنی مهندسی مهندسی الکترونیک کارشناسی ارشد 
25195 فنی مهندسی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد 
25214 فنی مهندسی مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد 
25190 فنی مهندسی مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد 
25186 فنی مهندسی حمل و نقل کارشناسی ارشد 
25189 فنی مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 
25177 فنی مهندسی مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد 
25187 فنی مهندسی مهندسی سازه کارشناسی ارشد 
25185 فنی مهندسی سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 
25184 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو مکانیک کارشناسی ارشد 
25182 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو الکتریک کارشناسی ارشد 
25220 فنی مهندسی مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری) کارشناسی ارشد 
منسوخ 25176 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد 
25192 فنی مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد 
25191 فنی مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 
25212 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا طراحی سازه های فضایی کارشناسی ارشد 
25179 فنی مهندسی مهندسی زلزله کارشناسی ارشد 
25217 فنی مهندسی صنایع رنگ کارشناسی ارشد 
25194 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری) کارشناسی ارشد 
25219 فنی مهندسی مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
25218 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا مهندسی فضایی کارشناسی ارشد 
25181 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیومتریال کارشناسی ارشد 
25180 فنی مهندسی مهندسی کنترل کارشناسی ارشد 
25183 فنی مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 
منسوخ برای ورودی 90 و قبل 45163 کشاورزی علوم باغبانی 4 گرایش کارشناسی ارشد 
45156 کشاورزی مرتعداری کارشناسی ارشد 
45109 کشاورزی مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد 
45151 کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد 
45152 کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد 
45153 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد 
45155 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ارشد 
45157 کشاورزی آبخیزداری کارشناسی ارشد 
45158 کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد 
45159 کشاورزی چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد 
45160 کشاورزی شیلات کارشناسی ارشد 
45185 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
45162 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد 
45184 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد 
45164 کشاورزی تاسیسات آبیاری کارشناسی ارشد 
این سرفصل از ورودی 88 و به بعد منسوخ شده و برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا می باشد. 945165 کشاورزی توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - منسوخ کارشناسی ارشد 
45166 کشاورزی حشره شناسی کارشناسی ارشد 
این برنامه برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا بوده و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است. 945167 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد 
45168 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی ارشد 
45154 کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد 
45180 کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 
45181 کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد 
45182 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 
45183 کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد 
45161 کشاورزی محیط زیست کارشناسی ارشد